دانلود مستند دریایی زندگیThe Living Sea 1995

دانلود مستند دریایی زندگیThe Living Sea 1995

بررسی اقیانوس های جهان، با تاکید بر این واقعیت که آنها یک اقیانوس به هم پیوسته واحد هستند و زندگی تمام موجودات وابسته به آنهاست