دانلود انمیشین افسانه خرگوش

دانلود انمیشین افسانه خرگوش

یک خرگوش تپل که در آشپزخانه ای کار می کرد، تصادفا به یک استاد کونگ فوی پیر و زخمی بر می خورد که…