دانلود اسکوبی دوو و دیو پادشاه

دانلود انمیشین اسکوبی دوو و دیو پادشاه

اسکوبی دووو شگی به منظور متوقف کردن یک دیو پادشاه خرابکار دست به کار میشوند و به عالم اموال سفر کنند. او که تهدیدی برای زمین است قصد دارد با استفاده از قدرتی که دارد بر جهان حکومت کرده و آن را با نابودی بکشاند